Napisz do nas: damian@zrozumiecnieruchomosci.pl

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1.
1. Szkolenie firmy Zrozumieć Nieruchomości sp. z o.o., zwane w dalszej części Regulaminu Szkoleniem, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o., zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Organizatorem Szkolenia jest firma Zrozumieć Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 100A/10, 61-142 Poznań, NIP:7792441337, REGON: 364091957 .
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wykupiła Szkolenie.
5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić
Uczestnikom materiały szkoleniowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 5 Uczestników.) W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji jego realizacji lub (w przypadku Szkoleń płatnych) zwrot opłaty za szkolenia w pełnej wysokości.
7. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany miejsca Szkolenia, z zastrzeżeniem że Szkolenie odbędzie się w tym samym mieście, które pierwotnie zostało wskazane jako miejsce prowadzenia Szkolenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia z zastrzeżeniem ustalonej liczby godzin Szkolenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
10. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w par. 1 ust. 6 , Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu Rejestracji, najpóźniej w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną opłatę za Szkolenie
11. Oficjalny serwis internetowy znajduje się pod adresem: http://www.zrozumiecnieruchomosci.pl

Rozdział II Uczestnictwo w Szkoleniu
§1
1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres damian@zrozumiecnieruchomosci.pl lub przez stronę internetową www.zrozumiecnieruchomosci.pl .
b) W przypadku szkoleń płatnych – uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. Opłatę za udział w Szkoleniu należy przesłać zgodnie z informacjami na
konto wskazane przez Organizatora. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon tytułem dokonanych wpłat.
2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 10 dni przed Szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem o braku możliwości złożenia rezygnacji.
3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e-mailowej Organizatora lub rozmowy telefonicznej.
2
4. W celu skuteczności i ważności prawnej zgłoszenia telefonicznego, Organizator wyśle e- maila do Zgłaszającego z potwierdzeniem danych Uczestnika.
5. Zgłoszenie na szkolenie w ustalonej w Regulaminie formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń.
7. Zawierając Umowę Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie Szkolenia. Uczestnik również wyraża zgodę na późniejsze nieodpłatne wykorzystanie wymienionych materiałów do promowania Szkolenia w każdy wybrany przez Organizatora sposób.

Rozdział III Rezygnacja z udziału w Szkoleniu
§1
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu płatnym:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 5. dnia przed
rozpoczęciem Szkolenia, Organizator pozwoli Zgłaszającemu wpłaconą kwotę przekazać na poczet uczestnictwa innej osoby wskazanej przez Uczestnika, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział i akceptacji Organizatora osoby wchodzącej w prawa Uczestnika, który rezygnuje z udziału w szkoleniu.
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać 80% otrzymanej wpłaty. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta w wysokości 80% ceny za Szkolenie adekwatnie do kategorii zakupionego biletu.
c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
3. Zmiana Uczestnika szkolenia jest nieodpłatna.
4. Zmiana Uczestnika szkolenia powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

Rozdział IV Odpłatność za szkolenie
§1
1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.zrozumiecnieruchomosci.pl bądź w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Organizatora.
2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest Uczestnik szkolenia lub osoba/podmiot prawny wskazany przez Uczestnika.
3. Uczestnik nabywający Szkolenie oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany w formularzu Rejestracji
4. Opłata za Szkolenie płatna jest z góry, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany w wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi przez Organizatora po dokonaniu Rejestracji. Zapłata jest dokonana z chwilą obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
5. W przypadku uiszczenia opłaty za Szkolenie za wyraźną zgodą Organizatora wyrażoną mailowo na mniej niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, dowód zapłaty należy okazać Organizatorowi bezpośrednio przed rozpoczęciem Szkolenia a Organizator musi wyrazić zgodę na udział uczestnika w szkoleniu jeśli dowód wpłaty okaże się niewiarygodny (np. screen z telefonu)

ROZDZIAŁ V UWAGI ORGANIZACYJNE
§1
Techniczna strona szkolenia
1. Na co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia pracownik Organizatora pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania materiałów szkoleniowych.

§2
Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia
1. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na uczestniku szkolenia.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.
3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 100A/10, 61-142 Poznań.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Zachowanie poufności
a) Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści i materiały prezentowane na Szkoleniu są chronione prawem autorskimi stanowią własność intelektualną Damiana Kleczewskiego, Krzysztofa Tułowieckiego, Przemysława Tułowieckiego i Fryderyka Tułowieckiego oraz są objęte ochroną prawną. Przez treści i materiały należy rozumieć w szczególności treść wszystkich wystąpień, prezentacji, zdjęć, pism, wzorów pism i umów cywilno-prawnych, arkuszy kalkulacyjnych Excel, materiałów informacyjnych, prezentowanych w czasie Szkolenia lub udostępnionych Uczestnikowi Szkolenia po Szkoleniu.
b) Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na Szkoleniu lub udostępnione Uczestnikowi Szkolenia po Szkoleniu przekazywane są do własnego użytku Uczestnika w jego własnej działalności związanej z wynajmem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami, nie zaś do prezentowania innym osobom w ramach szkoleń, publikacji, wystąpień, e-booków, webinarów itp. Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać jakichkolwiek treści i materiałów prezentowanych na Szkoleniu lub udostępnionych Uczestnikowi Szkolenia po Szkoleniu do celów innych niż związane bezpośrednio z jego działalnością związaną z wynajmem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
c) Z uwagi na autorski charakter treści i materiałów prezentowanych na Szkoleniu lub udostępnionych Uczestnikowi Szkolenia po Szkoleniu, Uczestnik akceptuje, że wykorzystywanie ich chociażby w części do prezentowania innym osobom w ramach szkoleń, publikacji, wystąpień, e-booków, webinarów, czy udostępniania lub publikacji w jakiejkolwiek innej formie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Damiana Kleczewskiego, Krzysztofa Tułowieckiego, Przemysława Tułowieckiego i Fryderyka Tułowieckiego pod rygorem nieważności.
d) Uczestnik zobowiązuje się także do zachowania poufności co do wszystkich treści i materiałów prezentowanych na grupie portalu społecznościowego Facebook: Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości SZKOLENIE/KSIĄŻKA, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się do niepowielania, nieudostępniania i nierozpowszechniana tych treści osobom trzecim w jakikolwiek sposób.
e) W przypadku naruszenia przez Uczestnika Szkolenia postanowień § 2 ust. 5, Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Damiana Kleczewskiego, Krzysztofa Tułowieckiego, Przemysława Tułowieckiego i Fryderyka Tułowieckiego kary umownej w kwocie 25.000 zł za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia wierzycieli do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
6. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestnika lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestnika informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest podanie danych osobowych Uczestnika szkolenia: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisu na szkolenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zapisu na szkolenie.
3. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
3.1: prawidłowej relacji żądanej usługi tj. przesłaniu zgłoszenia udziału w szkoleniu.
4. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Promienista 100A/10, 60-142 Poznań.
5. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
6. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
7. Dane osobowe Uczestnika, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.
8. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z Ustawą.
9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy.
10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Uczestnika ze Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o. działań na żądanie Uczestnika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o. ciążącego na Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o. obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika została wyrażona przez Uczestnika wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o. informowanie Uczestnika o nowych ofertach i promocjach.
12. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w aktualnych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zrozumiecnieruchomosci.pl
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkolenie, jak również w miejscach zakwaterowania.
7. Organizator nie zapewnia noclegów w czasie szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie nocleg we własnym zakresie.
8. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.zrozumiecnieruchomosci.pl lub przesłaniem go do Uczestnika drogą elektroniczną.
10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.zrozumiecnieruchomosci.pl